ICU & ED
For Doctors and Nurses
RANSON (không do sỏi túi mật)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

RANSON (không do sỏi túi mật)

Đánh giá phân loại mức độ nặng của viêm tụy cấp
 cập nhật: 23/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
0 giờ Lúc nhập viện
1
1
1
1
1
Trong 48 giờ
1
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
RANSON dự đoán mức độ nặng cảu viêm tụy cấp, được áp dụng đánh giá sau 24 - 48 giờ nhập viện. Nhìn chung, các thang điểm giúp đánh giá dự đoán mức độ nặng của viêm tụy cấp để quyết định nhập ICU có độ đặc hiệu thấp.
Điểm Ý nghĩa
0 - 2 Tử vong: 0 - 3 %
3 - 5 Tử vong: 11 - 15 %
Viêm tụy cấp nặng
6 - 11 Tử vong: ≥ 40 %
Viêm tụy cấp nặng

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Calculator: Ranson criteria for pancreatitis prognosis. Uptodate. 2021
 7417 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP