ICU & ED
For Doctors and Nurses
500+ từ vựng tiếng anh chuyên ngành y khoa thông dụng
Đăng nhập
TÌM KIẾM

500+ từ vựng tiếng anh chuyên ngành y khoa thông dụng

Cải thiện giao tiếp tiếng anh y khoa
 cập nhật: 28/2/2024
Chia sẻ
×

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại(người nhận) quét mã QR Code
GIỚI THIỆU
Y học hiện nay đang phát triển từng ngày, nếu bạn đang học tập và làm việc trong lĩnh vực này thì chắc chắn bạn cần cập nhật, trau dồi những kiến thức mới trên thế giới liên tục. Lúc này tiếng Anh chuyên ngành Y thực sự cần thiết.

 1. Hospital – /ˈhɑːspɪtl/: Bệnh viện
 2. Children hospital – /ˈʧɪldrən ˈhɑːspɪtl/: Bệnh viện nhi
 3. General hospital – /ˈdʒenrəl ˈhɑːspɪtl/: Bệnh viện đa khoa
 4. Dermatology hospital – /ˌdɜːrməˈtɑːlədʒi/ ˈhɑːspɪtl/
 5. Field hospital – /fiːld ˈhɑːspɪtl/: Bệnh viện dã chiến
 6. Mental hospital – /ˈmentl ˈhɑːspɪtl/: Bệnh viện tâm thần
 7. Orthopedic hospital – /ˌɔːrθəˈpiːdɪk ˈhɑːspɪtl/: Bệnh viện chấn thương chỉnh hình
 8. Maternity hospital – /məˈtɜːrnəti ˈhɑːspɪtl/: Bệnh viện phụ sản
 9. Cottage hospital – /ˈkɑːtɪdʒ ˈhɑːspɪtl/: Bệnh viện tuyến dưới, tuyến huyện.
 10. National hospital – /ˈkɑːtɪdʒ ˈhɑːspɪtl/: Bệnh viện trung ương
 11. Nursing home – /ˈnɜːrsɪŋ həʊm/: viện dưỡng lão
 1. Admission office – /ədˈmɪʃn ˈɑːfɪs/:  Phòng tiếp nhận bệnh nhân 
 2. Consulting room – /kənˈsʌltɪŋ rʊm/: Phòng khám bệnh
 3. Blood bank – /ˈblʌd bæŋk/: Ngân hàng máu
 4. Specimen collecting room – /ˈspesɪmən kəˈlɛktɪŋ rʊm/: Phòng thu nhận bệnh phẩm
 5. Surgery Suite – /ˈsɜːrdʒəri swiːt/: Khu phẫu thuật
 6. Operating room/theatre – /ˈɑpəˌreɪtɪŋ rʊm/ : Phòng mổ
 7. Surgery Room – /ˈsɜːrdʒəri rʊm/: Phòng mổ
 8. Preoperative Room – /priˈɑːpərətɪv rʊm/: Phòng tiền phẫu
 9. Recovery Room – /rɪˈkʌvəri rʊm/: Phòng hậu phẫu
 10. Isolation ward – /ˌaɪsəˈleɪʃn wɔːrd/: Phòng cách ly (hoặc gọi là Isolation room)
 11. On-call room – /ɑːn-kɔːl rʊm/: Phòng trực
 12. Waiting room – /ˈweɪtɪŋ rʊm/ : Phòng chờ
 13. Canteen – /kænˈtiːn/: Nhà ăn của bệnh viện
 14. Housekeeping – /ˈhaʊskiːpɪŋ/: Phòng tạp vụ
 15. Dispensary – /dɪˈspensəri/: Phòng phát thuốc
 16. Pharmacy – /ˈfɑːrməsi/: Quầy thuốc, hiệu thuốc
 17. Day surgery – /deɪ ˈsɜːrdʒəri/: Đơn vị phẫu thuật trong ngày (hoặc gọi là Operation unit – /ˌɑːpəˈreɪʃn ˈjuːnɪt/)
 18. Delivery room – /dɪˈlɪvəri rʊm/: Phòng sinh
 19. Emergency room – /ɪˈmɜːrdʒənsi rʊm/ : Phòng cấp cứu (hoặc có thể gọi là Emergency ward – /ɪˈmɜːrdʒənsi wɔːrd/)
 20. Discharge Office – /dɪsˈtʃɑːrdʒ ˈɑːfɪs/: Phòng làm thủ tục ra viện
 21. Mortuary – /ˈmɔːrtʃueri/: Nhà xác
 22. Laboratory – /ˈlæbrətɔːri/: Phòng xét nghiệm
 23. Medical records department – /ˈmedɪkl ˈrekərd dɪˈpɑːrtmənt/: Phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án
 24. Sickroom – /ˈsɪkrʊm/: Buồng bệnh
 25. Nursery – /ˈnɜːrsəri/: Phòng trẻ sơ sinh
 1. Diagnostic imaging – /ˌdaɪəɡˈnɑːstɪk ˈɪmɪdʒɪŋ/ : Khoa chẩn đoán hình ảnh (hoặc có thể gọi là X-ray department – /ˈeks reɪ dɪˈpɑːrtmənt/.
 2. Labour ward – /ˈleɪbər wɔːrd/ : Khu sản phụ
 3. Inpatient department – /ˈɪnpeɪʃnt dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa bệnh nhân nội trú
 4. Outpatient department – /ˈaʊtpeɪʃnt dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa bệnh nhân ngoại trú
 5. Pediatrics department – /ˌpiːdiˈætrɪks dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa nhi (gọi tắt là Pediatrics dept)
 6. Gastroenterology Dept – /ˌɡæstrəʊˌentəˈrɑːlədʒi dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa nội tiêu hóa
 7. Respiratory Dept – /ˈrespərətɔːri dɪˈpɑːrtmənt/ : Khoa Nội Hô hấp
 8. Nutrition & Dietetics – /nuˈtrɪʃn & ˌdaɪəˈtetɪks/: Khoa dinh dưỡng
 9. Endocrinology Dept – /ˌendəʊkrɪˈnɑːlədʒi dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa nội tiết
 10. Medicine Dept –  /ˈmedɪsn dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa nội tổng hợp (hoặc có thể gọi là General Medical)
 11. Emergency Room – /ɪˈmɜːrdʒənsi rʊm/: Khoa Cấp cứu
 12. Tuberculosis Dept – /tuːˌbɜːrkjəˈləʊsɪs dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa lao
 13. Neurology Dept – /nʊˈrɑːlədʒi dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa Nội Thần kinh
 14. Trauma – Orthopedics Dept – /ˈtraʊmə - ˌɔːrθəˈpiːdɪks dɪˈpɑːrtmənt/ : Khoa Chấn thương chỉnh hình
 15. Infectious Diseases Dept – /ɪnˈfekʃəs dɪˈziːz dɪˈpɑːrtmənt/   : Khoa Bệnh nhiễm
 16. Musculoskeletal system Dept – /Musculoskeletal ˈsɪstəm dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa Cơ xương khớp
 17. Operation Theatre – /ˌɑːpəˈreɪʃn ˈθiːətər/: Khoa phẫu thuật
 18. Cardiology Dept –/ˌkɑːrdiˈɑːlədʒi dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa Nội tim mạch
 19. Physical therapy Dept – /ˈfɪzɪkl ˈθerəpi dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa Vật lý trị liệu
 20. Outpatient Dept – /ˈaʊtpeɪʃnt dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa khám bệnh
 21. Obstetrics & Gynaecology Dept – /əbˈstɛtrɪks&ˌɡaɪnəˈkɑːlədʒi dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa phụ sản
 22. Urology Dept – /jʊˈrɑːlədʒi dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa tiết niệu
 23. Rheumatology Dept – /ˌruːməˈtɑːlədʒi dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa thấp khớp
 24. Immunology Dept – /ˌɪmjuˈnɑːlədʒi dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa miễn dịch
 25. Kidney Dialysis Dept – /ˈkɪdni ˌdaɪˈæləsɪs dɪˈpɑːrtmənt/ : Khoa lọc thận (thuật ngữ chuyên ngành: Haemodialysis /ˌhiː.məʊ.daɪˈæl.ə.sɪs/)
 26. Andrology Dept: Khoa nam học
 27. Oncology Dept – /ɑːnˈkɑːlədʒi dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa ung bướu
 28. Cardiothoracic Surgery Dept –/ˌkɑːr.diˌoʊ.θəˈræs.ɪk ˈsɜːrdʒəri dɪˈpɑːrtmənt /: Khoa Phẫu thuật tim mạch - lồng ngực
 29. General Surgery Dept – /ˈdʒenrəl ˈsɜːrdʒəri dɪˈpɑːrtmənt/ : Khoa Ngoại Tổng quát
 30. Hematology Dept – /ˌhiːməˈtɑːlədʒi dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa huyết học
 31. Cosmetic Surgery Dept – /kɑːzˈmetɪk ˈsɜːrdʒəri dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa phẫu thuật thẩm mỹ
 32. Gerontology Dept – /ˌdʒerənˈtɑːlədʒi dɪˈpɑːrtmənt/: Lão khoa (hoặc gọi là Geriatrics Dept – /ˌdʒeriˈætrɪk dɪˈpɑːrtmənt/)
 33. Interventional Cardiology Dept –  /ˌɪn.təˈven.ʃən.əl ˌkɑːrdiˈɑːlədʒi dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa tim mạch can thiệp
 34. Infection Control Dept – /ɪnˈfekʃn kənˈtrəʊl dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn
 35. Endoscopy Dept – /enˈdɑːskəpi dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa nội soi
 36. Nephrology Dept –  /nɪˈfrɑː.lə.dʒi dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa nội thận
 37. Ear – Nose -Throat Dept – /ɪr nəʊz θrəʊt dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa tai - mũi - họng
 38. Dermatology Dept – /ˌdɜːrməˈtɑːlədʒi dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa da liễu
 39. Ophthalmology Dept – /ˌɑːpθəˈmɑːlədʒi dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa mắt
 40. Pharmacy Dept – /ˈfɑːrməsi dɪˈpɑːrtmənt/: Khoa dược
 41. Oral & MaxilloFacial Dept – /ˈɔːrəl & ˌmæk.sɪ.loʊˈfeɪ.ʃəl/: Khoa răng hàm mặt
 42. Coronary care unit – /ˈkɔːrəneri ker ˈjuːnɪt/: Đơn vị chăm sóc mạch vành
 43. Day operation unit – /deɪ ˌɑːpəˈreɪʃn ˈjuːnɪt/: Đơn vị phẫu thuật trong ngày
 1. Acid solution – /ˈæsɪd səˈluːʃn/: dung dịch thử axit.
 2. Alcohol – /ˈælkəhɔːl/: Cồn sát khuẩn
 3. Oral rinse – /ˈɔːrəl rɪns/: nước súc rửa, vệ sinh dụng cụ y tế.
 4. Ambulance – /ˈæmbjələns/: Xe cứu thương
 5. Antiseptic – /ˌæntiˈseptɪk/: Thuốc khử trùng
 6. Band-aid – /ˈbænd eɪd/: Băng keo
 7. Bandage – /ˈbændɪʤ/: Vải băng vết thương
 8. Bands – /bændz/: Nẹp
 9. Basin – /ˈbeɪsn/: Cái chậu, bồn rửa
 10. Blood pressure monitor /blʌd ˈprɛʃə ˈmɒnɪtə/: Máy đo huyết áp
 11. Chart – /tʃɑːrt/: Biểu đồ theo dõi
 12. Compression bandage – /kəmˈpreʃn ˈbændɪdʒ/: Gạc nén để cầm máu
 13. Cotton balls –  /ˈkɑːtn bɔːlz/: Bông gòn (hoặc gọi là Cotton wool)
 14. Crutch – /krʌtʃ/: Cái nạng
 15. Cyst – /sɪst/: Bao đựng xác
 16. Defibrillator – /diːˈfɪbrɪleɪtər/: Máy khử rung tim
 17. Dentures – /ˈdentʃərz/: Bộ răng giả
 18. Drill – /drɪl/: Máy khoan
 19. Dropper – /ˈdrɑːpər/: Ống nhỏ giọt
 20. Dropping bottle – /ˈdrɑpɪŋ ˈbɑːtl/ : Túi truyền
 21. Examining table – /ɪɡˈzæmɪnɪŋ ˈteɪbl/: Bàn khám bệnh
 22. Eye chart – /aɪ ʧɑːt/: bảng gồm các kí tự hoặc chữ cái với các kích thước khác nhau.
 23. First aid dressing – /fɜːrst eɪd ˈdrɛsɪŋ/: Các loại băng dùng để sơ cứu
 24. First aid kit – /fɜːst eɪd kɪt/: Túi sơ cứu thương
 25. Gurney – /ˈɡɜːrni/: Giường có bánh lăn
 26. Headrest – /ˈhedrest/: Miếng lót đầu
 27. Life support – /laɪf səˈpɔːrt/: Máy hỗ trợ thở
 28. Needle – /ˈniːdl/: Mũi tiêm
 29. Obstetric examination table – /əbˈstetrɪk ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn ˈteɪbl/: Bàn khám sản
 30. Oxygen mask – /ˈɑːksɪdʒən mæsk/: Mặt nạ oxy
 31. Plasters – /ˈplæstər/: Miếng dán vết thương
 32. Pregnancy testing kit – /ˈprɛgnənsi ˈtɛstɪŋ kɪt/: dụng cụ thử thai
 33. Resuscitator – /rɪˈsʌsɪˌteɪtər/: Máy hô hấp nhân tạo
 34. Scales – /skeɪlz/: Cái cân
 35. Scrubs –  /skrʌb/: Bộ quần áo cho bệnh nhân
 36. Sling – /slɪŋ/: Băng đeo đỡ cánh tay
 37. Stethoscope –  /ˈstɛθəskəʊp/: Ống nghe 
 38. Sticking plaster – /ˈstɪkɪŋ ˈplɑːstə/: Băng cá nhân
 39. Stitch – /stɪtʃ/: Mũi khâu
 40. Stretche – /ˈstretʃər/r: Cái cáng
 41. Surgical mask – /ˈsɜːʤɪkəl mɑːsk/: Khẩu trang y tế
 42. Blood test – /blʌd test/: Ống lấy máu xét nghiệm
 43. Infusion bottle – /ɪnˈfjuːʒn ˈbɑːtl/: Bình truyền dịch
 44. Scalpel – /ˈskælpəl/: Dao phẫu thuật
 45. Stretcher – /ˈstretʃər/: Cái cáng.
 46. Thermometer – /θərˈmɑːmɪtər/: Nhiệt kế
 47. Wheelchair – /ˈwiːltʃer/: Xe lăn
 1. Malaria – /məˈleriə/: Sốt rét
 2. Measles – /ˈmiːzlz/: Bệnh sởi
 3. Mumps – /mʌmps/: Bệnh quai bị
 4. Migraine – /ˈmaɪɡreɪn/: Bệnh đau nửa đầu
 5. Nausea – /ˈnɔːziə/: Buồn nôn
 6. Paralysed – /ˈpærəlaɪz/: Bị liệt
 7. Pneumonia – /nuːˈməʊniə/: Bệnh viêm phổi
 8. Rheumatism – /ˈruːmətɪzəm/: Bệnh thấp khớp
 9. Sinus pressure –/ˈsaɪnəs ˈpreʃər/: Viêm xoang
 10. Skin disease – /skɪn dɪˈziːz/: Bệnh ngoài da
 11. Smallpox – /ˈsmɔːlpɑːks/: Bệnh đậu mùa
 12. Sore throat – /sɔːr θrəʊt/: Đau họng
 13. Sore eyes – /sɔːr aɪz/: Đau mắt
 14. Stomach ache – /ˈstʌmək eɪk/: Đau dạ dày
 15. Toothache – /ˈtuːθeɪk/: Đau răng
 16. Tuberculosis – /tuːˌbɜːrkjəˈləʊsɪs/: Bệnh lao
 17. Asthma – /ˈæzmə/: Hen, suyễn
 18. Backache – /ˈbækeɪk bəʊn/: Bệnh đau lưng
 19. Flu – /fluː/: Cúm
 20. Chill – /tʃɪl/: Cảm lạnh
 21. ill – /ɪl/: Ốm
 22. Fever virus – /’fi:və ‘vaiərəs/: Sốt siêu vi
 23. Allergy – /ˈælərdʒi/: Dị ứng
 24. Paralysed – /ˈpærəlaɪz/: Bị liệt
 25. Infected – /in’dʤekʃn/: Nhiễm trùng
 26. Inflamed – /ɪnˈfleɪmd/: Bị viêm
 27. Gout – /ɡaʊt/ :Bệnh Gút
 28. Hepatitis – /ˌhepəˈtaɪtɪs/: Viêm gan
 29. Lump – /lʌmp/: U bướu
 30. Insect bite – /ˈɪn.sekt baɪt/: Côn trùng đốt 
 31. Headache – /ˈhed.eɪk/: Đau đầu 
 32. Stomachache – /ˈstʌmək-eɪk/: Đau dạ dày
 33. High blood pressure – /haɪ blʌd ˈpreʃ.əʳ/: Cao huyết áp
 34. Low blood pressure – /loʊ blʌd ˈpreʃər/: Huyết áp thấp
 35. Sprain – /spreɪn/: Bong gân
 36. Burn – /bɜːn/: Bỏng
 37. Scabies – /ˈskeɪbiːz/: Bệnh ghẻ
 38. Smallpox – /ˈsmɔːlpɑːks/: Bệnh đậu mùa
 39. Heart attack – /hɑːrt əˈtæk/: Nhồi máu cơ tim
 40. Tuberculosis – /tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs/: Bệnh lao 
 41. Diabetes – /,daiə’bi:tiz/: Bệnh tiểu đường 
 42. Acne – /’ækni/: Mụn trứng cá
 43. Cancer – /ˈkænsər/: Bệnh ung thư
 44. Pneumonia – /nuːˈmoʊniə/: Viêm phổi
 45. Chicken pox – /ˈtʃɪkɪn pɑːks/: Bệnh thủy đậu
 46. Depression – /dɪˈpreʃn/: Suy nhược cơ thể/ trầm cảm
 47. Food poisoning – /fuːd ˈpɔɪzənɪŋ/: Ngộ độc thực phẩm
 48. Hypertension –  /ˌhaɪ.pəˈten.ʃən/: Huyết áp cao
 49. Lung cancer –  /lʌŋ ˈkænsər/: Ung thư phổi
 50. Abdominal pain – /æbˈdɒmɪnl peɪn/: Đau bụng
 51. Abscess – /ˈæbses/: Nổi mụn nhọt
 52. Acute appendicitis – /əˈkjuːt əˌpendəˈsaɪtɪs/: Viêm ruột thừa cấp
 53. Acute disease – /əˈkjuːt dɪˈziːz/: Bệnh cấp tính
 54. Acute gingivitis – /əˈkjuːt ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtɪs/: Viêm nướu cấp tính
 55. Acute laryngitis – /əˈkjuːt ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm thanh quản cấp tính
 56. Acute myocardial infarction – /əˈkjuːt ˌmaɪəʊˈkɑːrdiəl ɪnˈfɑːrkʃn/: Nhồi máu cơ tim cấp tính
 57. Acute myocarditis – /əˈkjuːt  ˌmaɪ.oʊ.kɑːrˈdaɪ.t̬əs/: Viêm cơ tim cấp
 58. Acute nasopharyngeal – /əˈkjuːt ˌneɪ.zoʊ.fəˈrɪn.dʒi.əl/: Viêm mũi họng cấp (cảm thường)
 59. Acute nephritis syndrome – /əˈkjuːt nɪˈfraɪ.t̬ɪs ˈsɪndrəʊm/: Hội chứng viêm cầu thận cấp
 60. Acute pain – /əˈkjuːt peɪn/: Đau buốt, chói
 61. Acute pancreatitis – /əˈkjuːt ˌpæŋ.kri.əˈtaɪ.t̬əs/: Viêm tụy cấp tính
 62. Acute pericarditis – /əˈkjuːt ˌper.ɪ.kɑːrˈdaɪ.t̬əs/: Viêm ngoại tim cấp tính
 63. Acute pharyngitis – /əˈkjuːt ˌfer.ɪnˈdʒaɪ.t̬əs/: Viêm họng cấp tính
 64. Acute renal failure – /əˈkjuːt ˈriːnl ˈfeɪljər/: Suy thận cấp
 65. Acute rheumatic fever – /əˈkjuːt ruːˈmæt̬.ik ˈfiːvər/: Thấp khớp cấp
 66. Acute sinusitis – /əˈkjuːt ˌsaɪ.nəˈsaɪ.t̬əs/: Viêm xoang cấp tính
 67. Acute tonsillitis – /əˈkjuːt ˌtɑːn.sɪˈlaɪ.t̬əs/: Viêm amidan
 68. Acute tracheitis – /əˈkjuːt ˈtreɪ.kiə/: Viêm phế quản cấp
 69. Ague – /ˈeɪɡjuː/: Bệnh sốt rét cơn
 70. Allergic reaction – /əˈlɜːrdʒɪk riˈækʃn/: Phản ứng dị ứng
 71. Allergic rhinitis – /əˈlɜːrdʒɪk raɪˈnaɪtɪs/: Viêm mũi dị ứng
 72. Anaemia – /əˈniːmiə/: bệnh thiếu máu:
 73. Ancylostomiasis: Bệnh giun móc
 74. Angina pectoris – /ænˌdʒaɪnə ˈpektərɪs/: Cơn đau thắt ngực
 75. Anthrax – /ˈænθræks/: Bệnh than
 76. Appendicitis – /əˌpendəˈsaɪtɪs/: Bệnh đau ruột thừa
 77. Arthritis – /ɑːrˈθraɪtɪs/: Bệnh sưng khớp xương
 78. Ascaris lumbricoides: Bệnh giun đũa
 79. Atherosclerosis –  /ˌæθ.ə.roʊ.skləˈroʊ.sɪs/: Xơ vữa động mạch
 80. Athlete’s foot – /ˈæθliːtz fʊt/: bệnh nấm bàn chân
 81. Atopic dermatitis – /eɪˈtɑːpɪk ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm da dị ứng
 82. Atrial fibrillation – /ˈeɪ.tri.əl ˌfɪb.rəˈleɪ.ʃən/: Rung nhĩ
 83. Bacterial enteritis – /bækˈtɪəriəl ˌentəˈraɪtɪs/: Vi khuẩn ruột
 84. Bacterial pneumonia – /bækˈtɪəriəl njuːˈməʊniə/: Vi khuẩn phổi
 85. Beriberi – /ˌberiˈberi/: Bệnh phù thũng
 86. Leprosy – /ˈleprəsi/: Bệnh cùi (hủi, phong) (người bị chứng bệnh này được gọi là Leper – /ˈlepər/)
 87. Bilharzia – /bɪlˈhɑːtsiə/: bệnh giun chỉ
 88. Bleeding – /ˈbliːdɪŋ/: Chảy máu
 89. Gonorrhoea – /ˌɡɑːnəˈriːə/: Bệnh lậu
 90. Blindness – /ˈblaɪndnəs/: Mù
 91. Blister – /ˈblɪstə(r)/: Phồng rộp
 92. Breast nodule – /brest ˈnɒdjuːl/: Hạch vú
 93. Broken bone – /ˈbrəʊkən bəʊn/: Gãy xương
 94. Bronchitis – /brɑːŋˈkaɪtɪs/: Bệnh viêm phế quản
 95. Cancer – /ˈkænsə(r)/: Bệnh ung thư
 96. Cardiac arrest – /ˈkɑːdɪæk əˈrɛst/: Ngừng tim
 97. Cardiac arrhythmia – /ˈkɑːdɪæk əˈrɪðmɪə: ɑ/: Rối loạn nhịp tim
 98. Cardiomyopathy –  /ˌkɑːr.di.oʊ.maɪˈɑːp.ə.θi/: Bệnh cơ tim
 99. Cataract – /ˈkætərækt/: Đục thủy tinh thể
 100. Cerebral infarction – /ˈsɛrɪbrəl ɪnˈfɑːkʃən/: Chảy máu não
 101. Cerebral palsy – /ˈsɛrɪbrəl ˈpɔːlzi/: Bệnh liệt não
 102. Cervical polyp – /sə(ː)ˈvaɪkəl ˈpɒlɪp/: Polyp cổ tử cung
 103. Chancre – /ˈʃæŋkər/: Bệnh hạ cam, săng
 104. Chest pain – /ʧɛst peɪn/: Đau ngực
 105. Gallstones – /ˈɡɔːlstəʊn/: Bệnh sỏi mật
 106. Cholera – /ˈkɑːlərə/: bệnh tả
 107. Chronic gingivitis – /ˈkrɑːnɪk ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtɪs/: Viêm nướu mãn tính
 108. Chronic nasopharyngeal – /ˈkrɑːnɪk ˌneɪ.zoʊ.fəˈrɪn.dʒi.əl/: Viêm mũi họng mãn tính
 109. Chronic pancreatitis –  /ˈkrɑːnɪk ˌpæŋ.kri.əˈtaɪ.t̬əs/: Viêm tụy mãn tính
 110. Cirrhosis – /səˈrəʊsɪs/:Xơ gan
 111. Cold sore – /ˈkəʊld sɔːr/: Bệnh hecpet môi
 112. Whooping cough – /ˈhuːpɪŋ kɔːf/: Ho gà
 113. Deaf – /dɛf/: Điếc
 114. Dengue fever – /ˈdɛŋgi ˈfiːvə/: Sốt xuất huyết
 115. Dental caries – /ˈdɛntl ˈkeəriːz/: Sâu răng
 116. Depression – /dɪˈpreʃn/: Suy nhược cơ thể
 117. Dermatitis – /ˌdɜːməˈtaɪtɪs/: Viêm da
 118. Diaphragmatic hernia – /ˌdaɪəfrægˈmætɪk ˈhɜːniə/: Thoát vị cơ hoành
 119. Diarrhoea – /ˌdaɪəˈrɪə/: Bệnh tiêu chảy
 120. Diphtheria – /dɪfˈθɪərɪə/: bệnh bạch hầu
 121. Dizziness – /ˈdɪzɪnɪs/: Chóng mặt
 122. Dull ache – /dʌl eɪk/: Đau âm ỉ
 123. Dumb – /dʌm/: Câm
 124. Duodenal ulcer – /ˌdju(ː)əʊˈdiːnl ˈʌlsə/: Loét tá tràng
 125. Duodenitis – /ˌdju(ː)əʊdiːˈnaɪtɪs/: Viêm tá tràng
 126. Dysentery – /ˈdɪsntri/: Bệnh kiết lị
 127. Dyspepsia – /dɪsˈpɛpsɪə/: Rối loạn tiêu hoá
 128. Earache – /ˈɪəreɪk/: Đau tai
 129. Eating disorder – /ˈiːtɪŋ dɪsɔːrdər/: Rối loạn ăn uống
 130. Eczema – /ˈeksɪmə/: Bệnh Ec-zê-ma
 131. Encephalitis – /enˌsefəˈlaɪtɪs/: Bệnh viêm não
 132. Enteritis – /ˌentəˈraɪtɪs/: Bệnh viêm ruột
 133. Epididymitis: Viêm mào tinh hoàn
 134. Epilepsy – /ˈepɪlepsi/: Bệnh động kinh
 135. Erythema – /ˌɛrɪˈθiːmə/: Ban đỏ
 136. Eye dryness – /aɪ ˈdraɪnəs/: Mắt bị khô
 137. Eye itching – /aɪ ˈɪʧɪŋ/: Ngứa mắt
 138. Female infertility – /ˈfiːmeɪl ˌɪnfɜːˈtɪlɪti/: Vô sinh nữ
 139. Male infertility / ˈmælɪ ˌɪnfɜːˈtɪlɪti/: Vô sinh nam
 140. Food allergy – /fuːd ˈæləʤi/: Dị ứng thực phẩm
 141. Food poisoning – /fuːd ˈpɔɪznɪŋ/: Ngộ độc thực phẩm
 142. Fracture – /ˈfrækʧə/: Gãy xương
 143. Fungus – /ˈfʌŋgəs/: Nấm
 144. Ganglion cyst – /ˈgæŋglɪən sɪst/: U hạch
 145. Gastric ulcer – /ˈgæstrɪk ˈʌlsə/: Loét dạ dày
 146. Gastroenteritis – /ˈgæstrəʊˌɛntəˈraɪtɪs/: Viêm dạ dày
 147. Gastrointestinal hemorrhage – /ˌgæstrəʊɪnˈtɛstɪn(ə)l ˈhɛmərɪʤ/: Xuất huyết dạ dày
 148. Giddy – /ˈɡɪdi/: Chóng mặt
 149. Gingivitis –/ˌʤɪnʤɪˈvaɪtɪs/: Viêm nướu
 150. Glaucoma – /glɔːˈkəʊmə/: bệnh tăng nhãn áp
 151. Hearing loss – /ˈhɪərɪŋ lɒs: Nghe kém
 152. Heart attack – /hɑːt əˈtæk/: Đau tim
 153. Heart disease – /hɑːt dɪˈziːz/: bệnh tim
 154. Heart failure – /hɑːt ˈfeɪljə/: Suy tim
 155. Haemorrhoids –  /ˈhem.ɚ.ɔɪdz/: Bệnh trĩ
 156. Hepatic failure – /hɪˈpætɪk ˈfeɪljə/: Suy gan
 157. Hepatitis – /ˌhɛpəˈtaɪtɪs/: Viêm gan
 158. Hypertension – /ˌhaɪpərˈtenʃn/: huyết áp cao (hoặc có thể sử dụng cụm High blood pressure)
 159. Hypothyroidism – /ˌhaɪpəʊˈθaɪrɔɪdɪzəm/: Suy giáp
 160. Impetigo – /ˌɪmpɪˈtaɪgəʊ/: bệnh lở da
 161. Inflammation – /ˌɪnfləˈmeɪʃən/: Viêm
 162. Insomnia – /ɪnˈsɒmnɪə/: Mất ngủ
 163. Jaundice – /ˈʤɔːndɪs/: Bệnh vàng da
 164. Joint pain – /ʤɔɪnt peɪn/: Đau khớp
 165. Liver cirrhosis – /ˈlɪvə sɪˈrəʊsɪs/: Xơ gan
 166. Hypotension –  /ˌhaɪ.poʊˈten.ʃən/: huyết áp thấp (hoặc có thể sử dụng cụm Low blood pressure)
 167. Pox – /pɒks/: Bệnh giang mai (Hoặc gọi là Syphilis – /ˈsɪfɪlɪs/)
 168. Malnutrition – /ˌmælnju(ː)ˈtrɪʃən/: Suy dinh dưỡng
 169. Mastitis – /mæsˈtaɪtɪs/: Viêm vú
 170. Measles – /ˈmiːzlz/: Bệnh sởi
 171. Meningitis – /ˌmɛnɪnˈʤaɪtɪs/: Viêm màng não
 172. Mental disease – /ˈmentl dɪˈziːz/: Bệnh tâm thần
 173. Migraine – /ˈmaɪɡreɪn/: bệnh đau nửa đầu
 174. Miscarriage – /mɪsˈkærɪʤ/: Sảy thai
 175. Oesophagitis – /əʊˈbiːsɪti/: Viêm thực quản
 176. Osteoporosis – /ˌɒstɪəʊpɔːˈrəʊsɪs/: Loãng xương
 177. Paralysis – /pəˈræləsɪs/: Bệnh liệt (nửa người) (hemiplegia)
 178. Paralytic ileus – /ˌpærəˈlɪtɪk ˈɪlɪəs/: Tắt ruột liệt
 179. Pelvic pain – /ˈpɛlvɪk peɪn/: Đau vùng chậu
 180. Peritonitis – /ˌpɛrɪtəʊˈnaɪtɪs/: Viêm màng bụng
 181. Phlebitis – /flɪˈbaɪtɪs/: Viêm tĩnh mạch
 182. Phthisis – /ˈθaɪsɪs/: bệnh lao phổi
 183. Pleural effusion – /ˈplʊərəl ɪˈfjuːʒən/: Tràn dịch màng phổi
 184. Pleural mouse – /ˈplʊərəl maʊs/: Dị vật màng phổi
 185. Pleurisy – /ˈplʊərɪsi/: Viêm màng phổi
 186. Pneumonia – /njuːˈməʊniə/: Viêm phổi
 187. Poisoning – /ˈpɔɪzənɪŋ/: Ngộ độc
 188. Psychiatry – /saɪˈkaɪətri/: Bệnh học tâm thần
 189. Scrofula – /ˈskrɑːfjələ/: Bệnh tràng nhạc
 190. Syncope – /ˈsɪŋkəpi/: Ngất
 191. Tachycardia – /ˌtækɪˈkɑːdɪə/: Nhịp tim nhanh
 192. Tetanus – /ˈtɛtənəs/: bệnh uốn ván
 193. Trachoma – /trəˈkəʊmə/: bệnh đau mắt hột
 194. Travel sick – /ˈtrævl sɪk/: Say xe, trúng gió
 195. Tuberculosis – /tju(ː)ˌbɜːkjʊˈləʊsɪs/: bệnh lao
 196. Typhoid – /ˈtaɪfɔɪd/: Bệnh thương hàn
 197. Ulcerative colitis – /Ulcerative kɒˈlaɪtɪs/: Viêm loét đại tràng
 198. Variola – /vəˈraɪələ/: bệnh đậu mùa
 199. Venereal disease /vəˈnɪriəl dɪziːz/: Bệnh hoa liễu 

 1. Jaw – /dʒɔː/: Hàm (Hoặc gọi là mandible – /ˈmændɪbl/)
 2. Neck – /nek/: Cổ
 3. Shoulder – /ˈʃəʊldər/: Vai
 4. Armpit – /ˈɑːrmpɪt/: Nách (Hoặc gọi là Axilla – /ækˈsɪl.iː/)
 5. Upper arm – /ˌʌpər ɑːrm/: Cánh tay trên
 6. Forearm – /ˈfɔːrɑːrm/: Cẳng tay
 7. Wrist – /rɪst/: Cổ tay
 8. Elbow – /ˈelbəʊ/: Cùi tay
 9. Back – /bæk/: Lưng
 10. Buttock – /ˈbʌtək/: Mông
 11. Wrist – /rɪst/: Cổ tay
 12. Thigh – /θaɪ/: Đùi
 13. Calf – /kæf/: Bắp chân
 14. Leg – /leɡ/: Chân
 15. Chest – /tʃest/: Ngực ( Hoặc gọi thorax – /ˈθɔːræks/)
 16. Breast – /brest/: Vú
 17. Nipple – /ˈnɪpl/: Núm vú
 18. Stomach – /ˈstʌmək/: Dạ dày (Hoặc gọi là Abdomen – /ˈæbdəmən/)
 19. Navel – /ˈneɪvl/: Rốn (Hoặc gọi là Umbilicus – /ˌʌmbɪˈlaɪkəs/)
 20. Hip – /hɪp/: Hông
 21. Groin – /ɡrɔɪn/: Bẹn
 22. Knee – /niː/: Đầu gối
 23. Shin – /ʃɪn/: Ống chân 
 24. Calf – /kæf/: Bắp chân 
 25. Groin – /ɡrɔɪn/: Háng
 26. Cheek – /tʃiːk/: Má
 27. Chin – /tʃɪn/: Cằm
 28. Ear – /ɪr/: Tai
 29. Eardrum – /ˈɪrdrʌm/: Màng nhĩ 
 30. Forehead – /ˈfɔːrəd/: Trán
 31. Jaw – /dʒɔː/: Quai hàm
 32. Knuckle – /ˈnʌkl/: Khớp ngón tay
 33. Throat – /θrəʊt/: Cổ họng 
 34. Anus – /ˈeɪnəs/: Hậu môn
 35. Bottom – /ˈbɑːtəm/: Mông
 36. Genitals – /ˈdʒenɪtlz/: Cơ quan sinh dục
 37. Penis – /ˈpiːnɪs/: Dương vật 
 38. Vagina – /vəˈdʒaɪnə/: Âm vật 
 1. Pancreas – /ˈpæŋkriəs/: Tụy tạng
 2. Duodenum – /ˌduːəˈdiːnəm/: Tá tràng
 3. Gall bladder – /ˈɡɔːl blædər/: Túi mật
 4. Liver – /ˈlɪvər/: Gan
 5. Kidney – /ˈkɪdni/: Thận
 6. Spleen – /spliːn/ Lá lách
 7. Stomach – /ˈstʌmək/: Dạ dày
 8. Appendix – /əˈpendɪks/: Ruột thừa
 9. Artery – /ˈɑːrtəri/: Động mạch
 10. Bladder – /ˈblædər/: Bóng đái
 11. Blood vessel – /ˈblʌd vesl/: Mạch máu
 12. Brain – /breɪn/: Não
 13. Cartilage – /ˈkɑːrtɪlɪdʒ/: Sụn
 14. Colon – /ˈkəʊlən/: Ruột kết
 15. Heart – /hɑːrt/: Tim
 16. Intestines – /ɪnˈtestɪn/: Ruột
 17. Large intestine – /lɑːrdʒ ɪnˈtestɪn/:: Ruột già
 18. Ligament – /ˈlɪɡəmənt/: Dây chằng
 19. Lung – /lʌŋ/:: Phổi
 20. Oesophagus – /iˈsɑːfəɡəs/: Thực quản
 21. Pancreas – /ˈpæŋkriəs/: Tụy
 22. Prostate gland – /ˈprɑːsteɪt ɡlænd/: Tuyền tiền liệt
 23. Rectum – /ˈrektəm/: Ruột thẳng
 24. Small intestine – /smɔːl ɪnˈtestɪn/: Ruột non
 25. Tendon – /ˈtendən/: Gân
 26. Tonsils – /ˈtɑːnsl/: Amidan
 27. Vein – /veɪn/: Tĩnh mạch
 28. Windpipe – /ˈwɪndpaɪp/: Khí quản 
 29. Womb – /wuːm/: Tử cung (hoặc gọi là uterus)
 30. Clavicle – /ˈklævɪkl/: Xương đòn
 31. Humerus – /ˈhjuːmərəs/: Xương cánh tay
 32. Kneecap – /ˈniːkæp/: Xương bánh chè
 33. Pelvis – /ˈpelvɪs/: Xương chậu
 34. Ribcage – /ˈrɪbkeɪdʒ/: Khung xương sườn
 35. Rib – /ˈrɪb/: Xương sườn
 36. Skull – /skʌl/: Xương sọ
 37. Backbone – /ˈbækbəʊn/: Xương sống
 38. Vertebral – /ˈvɜːrtɪbrə/: Đốt sống
 39. Bile – /baɪl/: Dịch mật 
 40. Nerve – /nɜːrv/: Dây thần kinh
 41. Spleen – /spliːn/: Lá lách
 42. Stomach – /ˈstʌmək/: Dạ dày

 1. Forensic expert – /fəˈrenzɪk ˈekspɜːrt/: Bác sĩ pháp y
 2. General practitioner (GP) – /ə ˌdʒenrəl prækˈtɪʃənər/:: Bác sĩ đa khoa
 3. Medical intern – /ˈmedɪkl ɪnˈtɜːrn/: Bác sĩ thực tập
 4. Allergist – /ˈælərdʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa dị ứng
 5. Anesthesiologist – /ˌæn.əsˌθiː.ziˈɑː.lə.dʒɪst/: Bác sĩ gây mê
 6. Andrologist: Bác sĩ nam khoa
 7. Cardiologist –  /ˌkɑːr.diˈɑː.lə.dʒɪst/: Bác sĩ tim mạch
 8. Consulting doctor – /kənˈsʌltɪŋ rʊm ˈdɑːktər/: Bác sĩ hội chẩn; bác sĩ tham vấn.
 9. Dentist – /ˈdentɪst/: Nha sĩ
 10. Dietician – /ˌdaɪəˈtɪʃn/: Bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng
 11. Pathologist – /pəˈθɑːlədʒɪst/: Bác sĩ bệnh lý học
 12. Eastern medical doctor – /ˈiːstərn ˈmedɪkl ˈdɑːktər/: bác sĩ đông y
 13. Emergency doctor – /ɪˈmɜːrdʒənsi ˈdɑːktər/: Bác sĩ cấp cứu (hoặc gọi là Emergency Physician)
 14. Endocrinologist – /ˌendəʊkrɪˈnɑːlədʒɪst/: Bác sĩ nội tiết
 15. ENT doctor (Ear - nose - throat doctor): Bác sĩ tai mũi họng
 16. Epidemiologist – /ˌepɪˌdiːmiˈɑːlədʒɪst/: Chuyên gia dịch tễ học
 17. Eye specialist – /aɪ ˈspeʃəlɪst/: Bác sĩ chuyên khoa mắt
 18. Heart specialist – /hɑːrt ˈspeʃəlɪst/: Bác sĩ chuyên khoa tim mạch
 19. Cancer specialist – /ˈkænsər ˈspeʃəlɪst/: Bác sĩ chuyên khoa ung thư
 20. Family doctor – /ˌfæməli ˈdɑːktər/: Bác sĩ gia đình (hoặc gọi là Family practitioner)
 21. Fertility specialist – /fərˈtɪləti ˈspeʃəlɪst/: bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn và vô sinh
 22. Gastroenterologist –  /ˌɡæs.troʊˌen.t̬ərˈɑːl.ə.dʒɪst/: bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa
 23. Gynaecologist – /ˌɡaɪnəˈkɑːlədʒɪst/: Bác sĩ phụ khoa
 24. Haematologist – /ˌhiːməˈtɑːlədʒɪst/: Bác sĩ huyết học
 25. Hepatologist –  /ˌhep.əˈtɑː.lə.dʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa gan
 26. Herbalist – /ˈhɜːrbəlɪst/: Thầy thuốc Đông y
 27. Immunologist: Bác sĩ chuyên khoa miễn dịch
 28. Internist – /ɪnˈtɜːrnɪst/: Bác sĩ khoa nội
 29. Medical examiner – /ˈmedɪkl ɪɡˈzæmɪnər/: Bác sĩ pháp y
 30. Nephrologist – /nɪˈfrɑː.lə.dʒɪst/: Bác sĩ chuyên về thận
 31. Neurologist –  /nʊˈrɑː.lə.dʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa thần kinh
 32. Neurosurgeon –  /ˈnʊr.oʊˌsɝː.dʒən/: Bác sĩ ngoại thần kinh
 33. Obstetrician – /ˌɑːb.stəˈtrɪʃ.ən/: Bác sĩ sản khoa
 34. Oncologist – /ɑːnˈkɑː.lə.dʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa ung thư
 35. Ophthalmologist – /ˌɑːf.θælˈmɑː.lə.dʒɪst/: Bác sĩ mắt
 36. Orderly – /ˈɔːrdərli/: Hộ lý
 37. Orthopedist –  /ˌɔː.θəˈpiː.dɪst/: Bác sĩ ngoại chỉnh hình
 38. Otolaryngologist –  /ˌoʊ.t̬oʊ.ler.ɪŋˈɡɑː.lə.dʒɪst/: Bác sĩ tai mũi họng
 39. Pediatrician –  /ˌpiː.di.əˈtrɪʃ.ən/: Bác sĩ nhi khoa
 40. Pathologist –  /pəˈθɑː.lə.dʒɪst/: Bác sĩ bệnh lý học
 41. Pediatrician – /ˌpiː.di.əˈtrɪʃ.ən/: Bác sĩ nhi khoa
 42. Pharmacist –  /ˈfɑːr.mə.sɪst/: Dược sĩ
 43. Podiatrist – /pəˈdaɪ.ə.trɪst/: Bác sĩ phẫu thuật
 44. Psychiatrist – /sɪˈkaɪə.trɪst/: Bác sĩ tâm lý
 45. Pulmonologist –  /ˌpʊl.məˈnɑː.lə.dʒɪst/: Bác sĩ chuyên về phổi
 46. Radiologist –  /ˌreɪ.diˈɑː.lə.dʒɪst/: Bác sĩ chuyên về X quang
 47. Resident physician – /ˈrezɪdənt fɪˈzɪʃn/: Bác sĩ nội trú
 48. Surgeon – /ˈsɝː.dʒən/: Bác sĩ khoa ngoại
 49. Thoracic surgeon – /θɔːˈræsɪk ˈsɝː.dʒən/: Bác sĩ ngoại lồng ngực
 50. Urologist –  /jʊrˈɑː.lə.dʒɪst/: Bác sĩ chuyên khoa niệu
 51. Veterinarian – /ˌvet.ər.ɪˈner.i.ən/: bác sĩ thú y
 1. Bachelor of Medicine – /ˈbætʃələr ʌv ˈmedɪsn/: Cử nhân y khoa
 2. Bachelor of Medical Sciences – /ˈbætʃələr ʌv ˈmedɪkl ˈsaɪənsɪz/: Cử nhân khoa học y tế
 3. Bachelor of Public Health – /ˈbætʃələr ʌv ˈpʌblɪk helθ/ : Cử nhân y tế cộng đồng
 4. Bachelor of Surgery – /ˈbætʃələr ʌv ˈsɜːrdʒəri/: Cử nhân phẫu thuật
 5. Doctor of Medicine – /ˈdɑːktər ʌv ˈmedɪsn/: Tiến sĩ y khoa

 1. Appendectomy – /ˌæp.enˈdek.tə.mi/: Mổ ruột thừa
 2. Bone grafting surgery – /bəʊn ɡræft ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật gắp xương
 3. Cosmetic surgery – /kɑːzˈmetɪk ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật thẩm mỹ 
 4. Gastrography: Phẫu thuật đại tràng
 5. Gastrectomy: Cắt dạ dày
 6. Hemorrhoidectomy surgery: Phẫu thuật cắt búi trĩ 
 7. Hysterectomy – /ˌhɪstəˈrektəmi/: Cắt bỏ tử cung
 8. Kidney transplant – /ˈkɪdni trænsˈplænt/: Ghép thận 
 9. Laparoscopy – /ˌlæp.əˈrɑːs.kə.pi/: Mổ nội soi 
 10. Lithotripsy: Nghiền sỏi
 11. Nephropexy: Cố định thận
 1. Braces – /breɪsz/: Niềng răng
 2. Canine – /ˈkeɪnaɪn/: Răng nanh
 3. Caries – /ˈkeriːz/: Lỗ sâu răng
 4. Caps – /kæps/: Chụp răng
 5. Cement – /sɪˈment/: Men răng
 6. Crown – /kraʊn/: Mũ chụp răng
 7. Decay – /dɪˈkeɪ/: Sâu răng
 8. Dental – /ˈdentl/: Nha khoa
 9. Dentist – /ˈdentɪst/: Nha sĩ
 10. Dentures – /ˈden·tʃərz/: Răng giả
 11. Enamel – /ɪˈnæml/: Men 
 12. False teeth – /fɔːls tuːθ/: Răng giả
 13. Front teeth – /frʌnt tuːθ/: Răng cửa
 14. Gargle – /ˈɡɑːrɡl/: Nước súc miệng
 15. Gums – /ɡʌm/: Nướu
 16. Gingivitis – /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtɪs/: Sưng nướu răng
 17. Hygiene – /ˈhaɪdʒiːn/: Vệ sinh răng miệng
 18. Incisor – /ɪnˈsaɪzər/: Răng cưa
 19. Jaw – /dʒɔː/: Hàm
 20. Lips – /lɪpz/: Môi
 21. Local anesthesia – /ˈləʊkl  ˌæn.əsˈθiːʒə/: Gây tê tại chỗ
 22. Mold – /məʊld/: Khuôn
 23. Mouth – /maʊθ/: Miệng
 24. Oral surgery – /ˈɔːrəl ˈsɜːrdʒəri/: Phẫu thuật răng miệng
 25. Permanent teeth – /ˈpɜːrmənənt tiːθ/: Răng vĩnh viễn
 26. Primary teeth – /ˈpraɪmeri tiːθ/: Răng sữa
 27. Wisdom tooth – /ˈwɪzdəm tuːθ/: Răng khôn
 1. Abulia: Sự mất ý chí, nghị lực (thường là một triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt)
 2. Agnosia – /æɡˈnəʊʒə/: Mất khả năng nhận thức
 3. Agraphia – /eɪˈɡræfiə/: Rối loạn ngôn ngữ
 4. Alexia – /eɪˈleksiə/: Chứng khó đọc
 5. Anomia – /əˈnoʊ.mi.ə/: Chứng mất khả năng định danh
 6. Aphasia – /əˈfeɪ.ʒə/: Chứng mất ngôn ngữ
 7. Aphonia: Mất giọng
 1. Achromatopsia: Chứng mù màu
 2. Amblyopia: Chứng nhược thị (mắt lười)
 3. Aqueous humor – /ˈeɪkwiəs ˈhjuːmər/: Thuỷ dịch
 4. Astigmatism – /əˈstɪɡmətɪzəm/: Loạn thị
 5. Conjunctiva – /ˌkɑːndʒʌŋkˈtaɪvə/: Giải phẫu màng kết
 6. Conjunctivitis – /kənˌdʒʌŋktɪˈvaɪtɪs/: Đau mắt đỏ (Viêm kết mạc)
 7. Cornea – /ˈkɔːrniə/: Giác mạc
 8. Enucleation: Phẫu thuật cắt bỏ nhãn cầu
 9. Hyperopia – /ˌhaɪ.pərˈoʊ.pi.ə/: Viễn thị
 10. Intraocular lens – /ˌɪn.trəˈɑː.kjə.lɚ lenz/ : Thuỷ tinh thể nhân tạo
 11. Iritis  (i-RYE-tis): Viêm màng bồ đào
 12. Low vision – /ləʊ ˈvɪʒn/: Suy giảm thị lực
 13. Myopia – /maɪˈəʊpiə/: Cận thị
 14. Night blindness – /naɪt ˈblaɪndnəs/: Chứng quáng gà
 15. Ocular – /ˈɑːkjələr/: Thị kính
 16. Pinkeye – /ˈpɪŋkaɪ/ : Đau mắt đỏ
 17. Presbyopia – /ˌprezbiˈəʊpiə/: Lão thị
 18. Refraction – /rɪˈfræktɪv/: Khúc xạ
 19. Refractive error – /rɪˈfræktɪv ˈerər/: Tật khúc xạ
 20. Retina – /ˈretɪnə/: Võng mạc
 21. Retinitis pigmentosa: Viêm võng mạc sắc tố
 22. Sclera /ˈsklɪrə/: Màng cứng
 23. Strabismus – /strəˈbɪzməs/: Mắt lác
 24. Visual acuity – /ˈvɪʒuəl əˈkjuːəti/: Thị lực
 25. Vitreous humor – /ˈvɪtriəs ˈhjuːmər/: Dịch thuỷ tinh
 1. Allergic rhinitis – /əˈlɜːrdʒɪk raɪˈnaɪtɪs/: Viêm mũi dị ứng
 2. Endoscopy – /enˈdɑːskəpi/: Nội soi
 3. Laryngopharyngeal Reflux: Trào ngược thanh quản
 4. Myringotomy: Rạch màng nhĩ
 5. Nasal septum – /ˈneɪzl ˈseptəm/: Vách ngăn mũi
 6. Rhinoplasty – /ˈraɪ.nəˌplæs.ti/: Nâng mũi
 7. Rhinosinusitis: Viêm xoang mũi
 8. Septoplasty: Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn
 9. Sinusitis – /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/: Viêm xoang
 10. Tinnitus – /ˈtɪnɪtəs/: Ù tai
 1. Asthma – /ˈæzmə/: Hen suyễn
 2. Bronchoscopy: Nội soi phế quản
 3. Chest drain – /tʃest dreɪn/: Dẫn lưu màng phổi
 4. Lung cancer – /lʌŋ ˈkænsər/ : Ung thư phổi
 5. Lung fibrosis – /lʌŋ  faɪˈbrəʊsɪs/: Xơ phổi
 6. Non-invasive ventilation – /ˌnɑːn ɪnˈveɪsɪv ˌventɪˈleɪʃn/: Thông khí không xâm nhập
 7. Pleural effusion –  /ˈplʊr.əl ɪˈfjuːʒn/: Tràn dịch màng phổi
 8. Pneumonia – /nuːˈməʊniə/: Viêm phổi
 9. Pulmonary embolism – /ˈpʌlməneri ˈembəlɪzəm/: Tắc mạch phổi
 10. Pulmonary rehabilitation – /ˈpʌlməneri ˌriːəˌbɪlɪˈteɪʃn/: Phục hồi chức năng hô hấp
 11. Sarcoidosis: U hạt (thường là trong phổi)
 12. Tuberculosis (TB) – /tuːˌbɜːrkjəˈləʊsɪs/: Bệnh lao
 1. Anemia –  /əˈniː.mi.ə/: Thiếu máu
 2. Appendectomy – /ˌæpenˈdektəmi/: Phẫu thuật cắt ruột thừa
 3. Appendicitis – /əˌpendəˈsaɪtɪs/: Viêm ruột thừa cấp
 4. Barrett’s esophagus – /ˌbærətz iˈsɑːfəɡəs/: Barrett thực quản
 5. Cirrhosis – /səˈrəʊsɪs/: Xơ gan
 6. Colonoscopy –  /ˌkoʊ.ləˈnɑː.skə.pi/: Nội soi đại tràng
 7. Constipation – /ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn/: Táo bón
 8. Diverticulitis – /ˌdaɪvərtɪkjəˈlaɪtɪs/: Viêm túi thừa
 9. Indigestion – /ˌɪndɪˈdʒestʃən/: Khó tiêu
 1. Albinism – /ˈælbɪnɪzəm/: Bệnh bạch tạng
 2. Alopecia – /ˌæləˈpiːʃə/: Rụng tóc
 3. Atopic Dermatitis – /eɪˈtɑːpɪk ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm da cơ địa
 4. Blemish – /ˈblemɪʃ/: Mụn nước
 5. Blepheroplasty: Phẫu thuật mí mắt
 6. Cellulitis –  /ˌsel.jəˈlaɪ.t̬ɪs/: Viêm mô tế bào
 7. Chemical Peels – /ˈkemɪkl piːlz/: Thay da sinh học
 8. Dermatitis – /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm da
 9. Desquamation: Tróc vẩy
 10. Eczema – /ˈeksɪmə/: Bệnh chàm da
 1. Anterior Cruciate Ligament (ACL) – /ænˈtɪriər ˈkruː.ʃi.ət ˈlɪɡəmənt/ : Chấn thương đứt dây chằng chéo trước
 2. Bursitis – /ˌbɜːrˈsaɪtɪs/: Viêm bao hoạt dịch
 3. Dislocation – /ˌdɪsləʊˈkeɪʃn/: Trật khớp
 4. Femur – /ˈfiːmər/: Giải phẫu xương đùi
 5. Ganglion Cysts – /ˈɡæŋɡliən sɪst/: U nang hạch
 6. Humerus – /ˈhjuːmərəs/: Giải phẫu xương cánh tay
 7. Ligaments – /ˈlɪɡəmənt/: Dây chằng
 8. Prosthesis – /prɑːsˈθiːsɪs/: Bộ phận giả (chân tay giả,…)
 9. Scoliosis – /ˌskəʊliˈəʊsɪs/: Vẹo cột sống
 10. Tendonitis – /ˌtendəˈnaɪtɪs/: Viêm gân
 1. Acromegaly: Bệnh to đầu chi
 2. Adrenal medulla – /əˈdriːnl məˌdʌlə/: Tuỷ tuyến thượng thận
 3. Cholesterol – /kəˈlestərɔːl/: Mỡ trong máu
 4. Erythropoietin: Thuốc kích thích tạo hồng cầu
 5. Estrogen – /ˈestrədʒən/: Nội tiết tố nữ
 6. Testosterone – /teˈstɑːstərəʊn/: Nội tiết tố nam
 7. Gastrin: Hóc môn kích thích tiết acid dạ dày
 8. Hormones – /ˈhɔːrməʊn/: Nội tiết tố
 9. Hypoglycemia – /ˌhaɪpəʊɡlaɪˈsiːmiə/ : Hạ đường huyết

 1. Accident and Emergency Department (A&E): khoa tai nạn và cấp cứu
 2. High dependency unit (HDU): đơn vị phụ thuộc cao
 3. Admissions and discharge office: phòng tiếp nhận bệnh nhân và làm thủ tục ra viện
 4. Central sterile supply/services department (CSSD): phòng/đơn vị diệt khuẩn/tiệt trùng
 5. Intensive care unit (ICU): đơn vị chăm sóc tăng cường
 6. Medical records department: phòng lưu trữ bệnh án/ hồ sơ bệnh lý
 7. Coronary care unit (CCU): đơn vị chăm sóc mạch vành
 8. Intensive Care Unit: Khoa Hồi sức người lớn
 9. Hepato-Biliary-Pancreatic Dept: Khoa Gan – Mật – Tụy
 10. Neonatal Intensive Care Unit: Khoa Hồi sức sơ sinh
 11. Acute upper respiratory infections: Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên cấp tính
 12. AIDS (viết tắt của acquired immunodeficiency syndrome): Hội chứng suy giảm miễn dịch.
 13. HIV (viết tắt của human immunodeficiency virus)
 14. Arterial embolism and thrombosis: Thuyên tắc và huyết khối động mạch
 15. Chronic ischaemic heart diseases: bệnh tim do thiếu máu cục bộ mạn
 16. Chronic rheumatic heart diseases: bệnh tim mãn tính
 17. Diseases of tongue /dɪˈziːzɪz ɒv tʌŋ/: Các bệnh của lưỡi
 18. Intracerebral haemorrhage: Xuất huyết trong não
 19. Ischaemic heart diseases: bệnh tim do thiếu máu cục bộ
 20. Menopause symptoms – / ˈmɛnəʊpɔːz ˈsɪmptəmz/: Các triệu chứng mãn kinh
 21. MS (viết tắt của multiple sclerosis): bệnh đa xơ cứng
 22. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD): Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
 23. Animal rescue centre: Trung tâm cứu hộ động vật
 24. Neuro Myogenic conduction system: hệ thống dẫn truyền thần kinh
 25. Occlusion will result in a total infarct: Sự tắc mạch máu
 26. Specialist in plastic surgery: bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình
 27. ABG (Arterial Blood Gasses): Khí máu động mạch
 28. ACL (Anterior Cruciate Ligament): Dây chằng chéo trước
 29. AFIB (Atrial Fibrillation): Rung nhĩ
 30. ALP (Alkaline Phosphatase): Phosphatase kiềm
 31. ALT (Alanine Aminotransferase): Xét nghiệm ALT
 32. AMI (Acute Myocardial Infarction): Nhồi máu cơ tim cấp tính
 33. AST (Aspartate Aminotransferase) Chỉ số AST (cho gan)
 34. AVM (Arteriovenous Malformation): Dị dạng động mạch não
 35. BID (Twice A Day): Hai lần một ngày
 36. BMI (Body Mass Index): Chỉ số khối lượng cơ thể
 37. BP (Blood Pressure): Huyết áp
 1. What are your symptoms? (Triệu chứng bệnh của bạn là gì?)
 2. Breathe deeply, please! (Hít thở sâu nào.)
 3. Let me examine you. Open your mouth wide, please (Tôi khám cho bạn nhé. Há miệng thật to giúp tôi.)
 4. You must be hospitalized right now. (Bạn phải nhập viện ngay bây giờ.)
 5. I will measure your blood pressure. (Tôi sẽ đo huyết áp cho bạn nhé.)
 6. Now I will give you an anesthetic. (Bây giờ tôi sẽ gây tê cho bạn nhé.)
 7. What symptoms do you have? (Triệu chứng của bạn là gì?)
 8. Your heart has a little problem. You need to do a few more tests. (Tim của bạn có một vài vấn đề. Bạn cần làm một số xét nghiệm.)
 9. Your stomach is fine. Don’t worry. (Dạ dày của bạn không có vấn đề gì cả. Yên tâm nhé!)
 10. You have your test results. Congratulations on your pregnancy. (Bạn đã có kết quả xét nghiệm rồi. Chúc mừng bạn đã có thai rồi đó.)
 11. The surgery was very successful. Your wife is being transferred to the postoperative room. (Ca phẫu thuật rất thành công. Vợ anh đang được chuyển về phòng hậu phẫu.)
 1. I’d like to see a doctor Tôi muốn gặp bác sĩ.
 2. Do you have an appointment?: Anh/Chị có lịch hẹn trước không?
 3. Is it urgent?: Có khẩn cấp không?
 4. I’d like to make an appointment to see Dr… : Tôi muốn hẹn gặp bác sĩ…
 5. Do you have private medical insurance?: Anh/Chị có bảo hiểm y tế cá nhân không?
 6. Please take a seat: Xin mời ngồi.
 1. How can I help you?: Tôi có thể giúp gì được Anh/Chị?
 2. What’s the problem?: Anh/Chị có vấn đề gì?
 3. What are your symptoms?: Anh/Chị có triệu chứng gì?
 4. I’ve got a…: Tôi bị…
 5. I’ve been feeling sick/headaches: Gần đây tôi cảm thấy mệt hoặc đau đầu.
 6. My joints are aching: Các khớp của tôi rất đau.
 7. I’ve got a swollen…: Tôi bị sưng…
 8. I’ve got a pain in my…: Tôi bị đau ở…
 9. How long have you been feeling like this?: Bạn đã cảm thấy như thế bao lâu rồi?
 10. Do you have any allergies?: Anh/Chị có bị dị ứng không?
 1. Can I have a look?: Để tôi khám xem.
 2. Where does it hurt?: Anh/Chị bị đau chỗ nào?
 3. It hurts here: Tôi đau ở đây.
 4. I’m going to take your…: Tôi sẽ đo… của Anh/Chị.
 1. I’m going to give you an injection: tôi sẽ tiêm cho Anh/Chị.
 2. We need to take a…: Chúng tôi cần lấy… 
 3. You need to have a blood test: Anh/Chị cần thử máu.
 4. Take this prescription to the chemist: Hãy mang đơn thuốc này ra hàng thuốc.
 5. I want you to see a specialist: Tôi muốn Anh/Chị đi gặp chuyên gia

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1. 500+ từ vựng tiếng anh chuyên ngành y khoa cần biết.
 2. Giới thiệu từ vựng tiếng anh chuyên ngành Dược thông dụng nhất. LANGMASTER
 3. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành y tế theo chủ đề. QTS English
 4. 300+ Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Y Khoa thường gặp nhất 2024. TalkFirst
 5. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Y cơ bản thường gặp. ZIM.VN
 6. Nằm lòng nhanh 147+ từ vựng tiếng Anh Y khoa cơ bản chuyên ngành. ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
 7. 1001 Từ vựng tiếng Anh Y khoa thông dụng, thường gặp nhất. TIẾNG ANH HỘI VIỆT MỸ
 8. Tất tần tật từ vựng bộ phận cơ thể tiếng Anh theo chủ đề. VUS
 215 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Kích vào đây để tải về

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại quét mã QR Code